İş Arayanlara Müjde

denizliaktuel.com-Özkan TOKMAK İş arayanlar bir iş fırsatı daha doğdu. Sağlık Bakanlığı İŞKUR'da yayınladığı ilanla ülke genelinde 6 bin 409 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Denizli’de ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde çeşitli noktalarda çalıştırılacak 49 işçi alınacak. Başvurular başladı ve Denizli İş-Kur İl Müdürlüğü’ne yapılacak. İş arayanlar aman dikkat! Çünkü başvuru süresi 4 Ocak Cuma günü mesai saati sonunda doluyor. İllere ayrılan kontenjanlara bakıldığında ise nüfus büyüklüğü anlamında Denizli’ye ayrılan sayının diğer illere oranla düşük olduğu da görüldü.

GÜNDEM 02.01.2019, 10:34
İş Arayanlara Müjde

İş arayan vatandaşlara bir müjde de Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde personel alımı olacağını duyurmuştu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanla birlikte başvurular başladı. Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6 bin 409 sürekli işçi alınacak. Denizli’ye ayrılan kontenjan nüfus ve büyüklüğüne oranla diğer illere göre az olsa da 49 kişi olarak belirdi. Sağlık bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere Denizli’de 4 güvenlik görevlisi, 4 klinik destek elamanı ve 41 veri giriş kontrol işletmeni alınacak. Toplamda Denizli’de 49 kişi iş sahibi olacak. Başvuru bitimi sonrası Denizli’ye ayrılan 49 kişilik kontenjan için şartlara uyanlar arasında Ankara’da gerçekleştirilecek kurada 200 kişi belirlenecek. Kura da çıkan isimler Denizli’de kurulacak komisyonda sözlü mülakatı geçmeleri durumunda Sağlık Bakanlığı kadrosuna girip, iş sahibi olacak.

İŞTE BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA VE BAŞVURU ŞARTLARI

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan

adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam

edilecektir.

2. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek

koluna başvuru yapacaktır.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Kura usulüne tabi taleplerden; bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza

giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi

(genel), güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane), şoför (yolcu

taşıma), veri giriş kontrol işletmeni ve yardımcı klinik elemanı (diş) mesleklerine

ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip

sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir.

Sınava alınacak asıl adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan

başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal

kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı

listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura

ile belirlenecektir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste

oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

5. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden; ambulans sürücüsü

ile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı; öncelik

hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas

alınmak suretiyle İŞKUR tarafından belirlenerek Sağlık Bakanlığına bildirilen münhal

kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

6. Sağlık Bakanlığı tarafından kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından

doğrudan sınava esas bildirilen listeler il sağlık müdürlüklerine gönderilecek olup il

sağlık müdürlüklerince sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri

istenecektir. İl sağlık müdürlükleri tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep

şartlarına uygun adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı ilgili il sağlık

müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı

tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

2

7. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerindeki ilan edilen tüm kadrolara iş

başvurusunda bulunanlar il sağlık müdürlükleri tarafından sözlü sınava tabi

tutulacaktır.

8. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve

becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye

yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

9. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup

adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit

edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana,

yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas

alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı

olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek

en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

10. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimleri için ilan edilen kadrolara iş başvurusunda

bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve

yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular sınavı gerçekleştirecek olan il sağlık

müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir

yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

11. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına

ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık

müdürlüklerine yazılı olarak verebilecektir. İl sağlık müdürlükleri itiraz dilekçelerini

ivedi olarak sınav kurulu ya da kurullarına iletecek ve ilgili kurullar 3 (üç) iş günü

içinde itirazları sonuçlandırarak nihaî karar, ilgili il sağlık müdürlüklerinin internet

adresinde ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12. Sınav kurulu veya kurullarınca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle

kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup

da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan

anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden

başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

13. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava

katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli

olanlar” ibaresindeki hüküm ile KPSS’de başarılı olmak mezkûr yerleştirmede

başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

15. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği

kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim

etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3

16. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, hastalık, askerlik

vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını

belgelendirerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına

engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları

sağlanacaktır.

17. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini ilgili il sağlık müdürlüğünün internet

adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8)

numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 36 yaşından gün almamış olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru

tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almamış olmak.

7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip

olmak.

8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;

a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden

en az 60 puan almış olmak.

b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş

olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

banner250
Yorumlar (0)
banner353
-12°
açık
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 06:45
Güneş 08:09
Öğle 13:19
İkindi 15:57
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
Denizli Aktüel sitemiz ; denizli haber , denizli son dakika haber , denizli güncel haber kelimelerinde google arama motorunda yer almaktadır.