AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, OSB ve enerji alanında düzenlemeleri içeren teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını söyledi. Milletvekili Şahin Tin; “Yeşil Organize Sanayi Bölgesi” tanımının sanayi literatürüne kazandırıldığını, bu OSB’lerin belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacağını, Yeşil OSB olmak için hazırlanan projelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilerek öncelikli değerlendirileceğini vurguladı. Şahin Tin, düzenleme ile doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ, hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirildiğini, ihraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifelerinin yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara bağlı olmayacağını ifade etti. 

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Organize Sanayi Bölgelerinin planlama, kuruluş ve kamulaştırma sürecinin hızlandırılması, kriterler çerçevesinde yeşil OSB’lerin TSE tarafından sertifikalandırılması ve daha güçlü OSB’lerin kurulması gibi konuları içeren teklifin TBMM Genel Kurulunda yasalaştığını duyurdu. Şahin Tin; “Güçlü yarınlar için güçlü OSB’lerin önünü açtık” dedi. 

“OSB KURULUM SÜREÇLERİ HIZLANDIRILDI”

Organize Sanayi Bölgelerinin planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak “Yeşil OSB” tanımı eklendi. OSB’lerde ortak kullanım alanı, OSB büyüklüğünün yüzde 5’inden az, hizmet ve destek alanlarının oranı ise OSB büyüklüğünün yüzde 15’inden fazla olamayacak. Sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı kesinleştirilecek. Belirlenen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebilecek. Taahhüdü yerine getirmeyenlerin taşınmazları ise kamulaştırılacak” dedi.

“YEŞİL OSB ÖNCELİKLİ OLACAK”

Milletvekili Şahin Tin, OSB yer seçimi kesinleştirilen alan, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vali tarafından imzalanan kuruluş protokolünün onaylanmasının yanı sıra sicile kaydedilmesiyle OSB kuruluşunun tüzel kişilik kazanacağını belirtti. Şahin Tin; “OSB olarak sınırları kesinleştirilen alanlarda, acele kamulaştırma kararına istinaden mahkemece takdir edilen taşınmaz bedelinin banka hesabına yatırılması ve acele el koyma kararı verilmesinin ardından yatırımların gecikmemesi için OSB tarafından altyapı inşaatı ve tahsis yapılabilecek, yatırımlar için ruhsat ve izinler verilebilecek. Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek. Arsa satışlarını müteşebbis heyetin belirleyeceği gibi parsel tahsisleri de şeffaflık ilkesi kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilecek. OSB tüzel kişiliği, sanayi veya hizmet destek alanında bulunan parsellerde üstyapı inşa edebilecek, üretime geçme şart ve taahhüdü veren katılımcılara parselleri üst yapılı kiralayabilecek veya üst yapılı satılabilecek. Katılımcılar tesislerini üretim amaçlı olmak kaydıyla bir veya birden fazla kiracıya kiralayabilecekler. Bedelsiz ve kısmen bedelli parsel tahsisi uygulaması da yürürlükten kaldırıldı” dedi. 

Meclis Tarihinde Bir İlk;  Meclisi Üç Kadın Vekil Yönetti Meclis Tarihinde Bir İlk; Meclisi Üç Kadın Vekil Yönetti

“VERİMLİLİĞİ ARTIRACAĞIZ”

Verimliliği artırmak için her türlü adımı attıklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; “İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri, yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara bağlı olmayacak. EPDK, transit iletim tarifelerini ve ihracata ilişkin iletim tarifelerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşünü alarak yurt içi iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre tespit etme yetkisine sahip olacak. Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ, hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek. EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayını alarak, ithalata ilişkin müracaatlarda, ithalat yapılacak ülke ile BOTAŞ’ın doğal gaz ithalat sözleşmesi bulunup bulunmadığı, piyasada rekabet ortamının oluşturulması, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat bağlantılarını dikkate alarak belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde talepleri değerlendirerek ithalata müsaade edebilecek. Ancak bu hükümler, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı için uygulanmayacak. EPDK’nın taraf olduğu dava ve takipler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde kurum, her türlü yargı harcından ve teminat gösterme yükümlülüğünden muaf olacak” diye ifade etti. 

“KONTRAT DEVRİ YAPILABİLECEK”

Spot boru gazı ithalat miktarı, süresi ve uygulama yönteminin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşü alınarak EPDK tarafından belirleneceğini ifade eden Milletvekili Şahin Tin; “İthalat veya ihracat faaliyeti yapan tüzel kişilerden arz güvenliği kapsamında alınacak maddi teminatlar ile rekabetin teminine ilişkin konular bakanlığın görüşü doğrultusunda EPDK tarafından düzenlenecek. BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek devir ve benzeri işlemlere dair konulara Cumhurbaşkanı Kararı ile nihai hüküm verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmelerine konu miktarların devri veya kontrat devri yapılabilecek. Kontrat devri süreçleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ, kanundaki piyasa payı sınırlamalarına tabi olmayacak. Bunun yanı sıra yerli katkı fiyatı desteği, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ile bütünleşik kurulan elektrik depolama tesisleri için de uygulanacak” dedi.  Milletvekili Şahin Tin, düzenleme kapsamında depremden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının Kalkınma Ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olması hükmünün de yer aldığını sözlerine ekledi.