TMMOB, yerel seçimlere yönelik görüş ve önerileri kapsayan Yerel Seçim Bildirgesi’ni yayımlandı. Bildirgede, demokratik katılıma açık, çağdaş bir yerel yönetim anlayışının vazgeçilmez önemde olduğu vurgulandı.

AK Parti’nin 22 yıllık iktidarı döneminde üretimden vazgeçerek ülke ekonomisini arazi rantı üzerinden temellendirdiğinin altı çizilen bildirgede “Çıkardığı yasa, yönetmelik ve KHK’larla yapı denetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi mühendislik-mimarlık hizmetlerinden sanayiye, eğitimden sağlığa kadar pek çok kamusal hizmeti ticarileştirmiş, özelleştirmiş;  hiçbir insani, hukuksal, ulusal ya da evrensel değer ve kurala uymaksızın ülke topraklarını dünyanın emlak/rant piyasası haline getirerek ülkemizi ve kentlerimizi yağmaya açmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bildirgede ayrıca 6 Şubat depremlerinin piyasacı ve rant ekonomisine dayalı politikaların sonucu olduğu kaydedildi. 6 Şubat depremleri ve bugüne dek yaşanılan pek çok büyük depremin, merkezi yönetimin de yerel yönetimlerin de gereken dersleri almadığını, şehirlerin, binaların, kurumların ve halkın depreme hazır olmadığı gerçeğini çok acı biçimde ortaya çıkardığı belirtildi.

İMAR AFFI ELEŞTİRİSİ

Mühendislik ve mimarlık hizmeti almamış kaçak yapılar imar aflarıyla yasallaştırıldığı ifade edilen bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"Planlama hizmetlerinde bütünlüklü yaklaşımdan, kamu yararı anlayışından vazgeçildi; serbestleştirme, özelleştirme ve ticarileştirmenin aracı haline getirildi; rant odaklı projelere teslim edilen kentlerde plansızlık ve denetimsizlik egemen kılındı. Denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, cumhuriyet tarihine koşut kaçak yapılaşma ve imar affı süreçleriyle sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşama hakkımız yok edildi."

Tavas Belediye Başkanı Tatık Makamına Oturdu Tavas Belediye Başkanı Tatık Makamına Oturdu

TMMOB’NİN YEREL YÖNETİMLERDEN TALEPLERİ DE ŞÖYLE SIRALANDI:

İnsanlık onuruna yaraşır sağlıklı bir çevrede yaşamak, Nitelikli, erişilebilir ve herkes için sağlık, Sağlıklı, erişilebilir ve güvenli gıda, Güvenli yaşam, Kentiiçi ulaşım sorunlarının çözülmesi, Kentlerde enerji verimliliği esasına dayalı enerji yönetimi,  Doğal, tarihi, kültürel mirasın ve kent kimliğinin korunması, Kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlı ve yoksunların toplumsal yaşama tam ve eşit yurttaşlar olarak katılımı için engelsiz kent ortamları, Saydam ve denetime açık yerel yönetim, Kent suçlarından arındırılmış kentler, Nitelikli hizmet üreten yerel yönetimler istiyoruz.