Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bünyesinde 57 sürekli işçi istihdamı sağlanacağını açıkladı. Yayımlanan duyuruya göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 05-10 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

"MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatının Ek listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye ş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak 57 “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır." denildi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 05-10 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek). Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir.

İkinci El Araç Sektöründe Yaprak Kımıldamıyor İkinci El Araç Sektöründe Yaprak Kımıldamıyor

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere Denizli’de 1 adet teknisyen alınacak. Sürekli işçi pozisyonunda görev yapacak olan teknisyenin görev yeri ise Çardak Havalimanı olacak.

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

6) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak (05/04/1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

7) Başvurunun son tarihi itibarıyla bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

8) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

10) Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan belge istenecektir).

11) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.